No coneguem el futur. L’evolució meteòrica de la documentació digital (tecnologia, producció o arxivatge) està afectant el cor dels arxius i de la professió (o professions?) d’arxiver i gestor documental. Quines són les tendències i el camí que hem de seguir? Ens trobem al davant d’una ‘edat fosca’, també, per al futur documental? Correm el risc que en l’esdevenidor no disposem de fonts fidedignes que testimonien el nostre present. Podem garantir, tanmateix, que la informació digital es perdrà o s’esvairà si no prenem mesures estratègiques.

És evident que als darrers anys la societat i, en particular, la ciència i la pràctica arxivístiques, estem experimentant una transformació accelerada que ens posa al davant de molts interrogants i poques respostes clares.

És clar que amb la revista i les jornades que preparem des de l’AAV no anem a donar, ni molt menys, cap solució màgica; però sí anem a contrastar l’experiència i les conclusions de llargs i treballats itineraris. Tant des del pensament teòric, punta de llança a nivell internacional, com des de les trinxeres quotidianes i pròpies que ens inquieten.

Intentem partir d’una concepció global dels arxius, la qual no sempre és fàcil de configurar. Molt sovint, el compromís amb l’administració electrònica i les darreres novetats en la gestió documental sembla distanciar-nos de les comeses ‘tradicionals’ lligades a la cultura, el patrimoni, la història o els valors identitaris.

Amb la proposta d’una reflexió conjunta sobre el futur dels documents electrònics no intentem de fer una altra cosa que aportar la perspectiva unitària i transversal que caracteritza el nostre ofici. Ocupar-nos del futur del present documental.

Per tot aixó, és necessari plantejar les preguntes correctes per avançar en els camins i les solucions escaients.

Els arxivers valencians volem, així, fer i compartir un pas endavant per avançar en la nostra actualització professional, en la nostra presència social i en el nostre paper al si i al davant de les institucions. Com també en el nostre reconeixement acadèmic. Tot això, en uns moments certament delicats i estratègics.
 

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

No conocemos el futuro. No sabemos qué será de los documentos digitales. ¿Nos encontramos ante una ‘edad oscura’, también, para el futuro documental? Corremos el riesgo de que el día de mañana no dispongamos de fuentes fidedignas que testimonien nuestro presente. Sí que podemos garantizar, aun así, que la información digital se perderá si no tomamos medidas estratégicas. Además, podemos decir que las instituciones archivísticas nos encontramos en una situación de urgencia para admitir documentos digitales en repositorios. 

Es evidente que en los últimos años la sociedad y, en particular, la ciencia y la práctica archivísticas, están experimentando una transformación acelerada que nos pone ante muchos interrogantes y pocas respuestas claras.

Está claro que con la revista y las jornadas que preparamos desde la AAV no vamos a dar, ni mucho menos, ninguna solución mágica; pero sí vamos a contrastar la experiencia y las conclusiones de largos y trabajados itinerarios. Tanto desde el pensamiento teórico, punta de lanza a nivel internacional, como desde las trincheras cotidianas y propias que nos inquietan. 

Intentamos partir de una concepción global de los archivos, lo cual no siempre es fácil de ejercitar. Muy a menudo, el compromiso con la administración electrónica y las últimas novedades en la gestión documental parece distanciarnos de los cometidos ‘tradicionales’ de los archiveros, ligados a la cultura, el patrimonio, la historia o los valores identitarios. 

Con la propuesta de una reflexión conjunta sobre el futuro de los documentos electrónicos no intentamos hacer otra cosa que aportar la perspectiva unitaria y transversal que caracteriza nuestro oficio. Ocuparnos del futuro del presente documental. 

En este sentido, es importante que los archiveros valencianos demos un paso para avanzar en nuestra actualización profesional, en nuestra presencia social, en nuestro papel en el seno y ante las instituciones, en nuestro reconocimiento académico y en nuestra propia autoestima. 

Ciertamente, hay que hacer evidente nuestra aportación real como gestores y fedatarios, garantes de una deseada transparencia, así como de vehiculadores del futuro de nuestro presente en unos momentos delicados y estratégicos.