Arxiver Bibliotecari de l'Associació de la Premsa de Madrid des del 2002, Juan Manuel Bernardo Nieto ha cursat el Màster en Gestió de la Documentació i Biblioteques per la Universitat Complutense de Madrid (2009-2010) y està cursant el Doctorat en Ciències de la Documentació; Expert en Comunicació i Art en Ciències de la Informació (1997-1998); a més, va cursar l’Escola Taller de restauració, enquadernació i conservació del document gràfic en la Biblioteca Nacional durant 1995-1997.

Resum:
L'Associació de la Premsa de Madrid és la major organització de periodistes a Espanya i està vinculada, a través dels anys, a altres agrupacions provincials. Entre els seus socis hi ha directius a personalitats nacionals i internacionals de relleu (Francos Rodríguez, Lerroux, Blasco Ibáñez, Chàvez Nogales... entre molts altres). La documentació de l'arxiu és d'indubtable interès públic. La digitalització dels fons dels socis, serveix per preservar la memòria històrica de l'Associació, l'assoliment de la millor eficàcia en la gestió i prestació d'un millor servei als usuaris i investigadors en general. Volem garantir la preservació del patrimoni documental com un tresor que hem de conservar i transmetre.

Abstract:
The Madrid Press Association is the largest organization of journalists in Spain and is linked, through the years, to other provincial groupings and has among its associates and managers to personalities of national and international relief (Francos Rodríguez, Lerroux, Blasco Ibáñez, Chaves Nogales... among many others). The documentation in the file is of undoubted public interest. The digitization of the partners fund, serves to preserve the historical memory of the Association, achieving the best possible effectiveness in management and providing a better service to users and researchers in general. We want to guarantee the preservation of the Documentary Heritage as a treasure that we need to preserve and transmit.

Resumen:
La Asociación de la Prensa de Madrid es la mayor organización de periodistas en España y está vinculada, a través de los años, a otras agrupaciones provinciales y tiene entre sus socios y directivos a personalidades  nacionales e internacionales de relieve (Francos Rodríguez, Lerroux, Blasco Ibáñez, Chaves Nogales... entre muchos otros). La documentación del archivo es de indudable interés público. La digitalización de los fondos de los socios, sirve para preservar la memoria histórica de la Asociación, el logro de la mejor eficacia en la gestión y prestación de un mejor servicio a los usuarios e investigadores en general. Queremos garantizar la preservación del patrimonio documental como un tesoro que debemos conservar y transmitir.