Luis Hernández Olivera

És professor d'Arxivística de la Universitat de Salamanca. Llicenciat en Història per la Universitat de Salamanca. Luis Hernández va estudiar Arxivística en el Centre d’Estudis Bibliogràfics i Documentaris en el Ministeri de Cultura i va obtindre el diploma de Documentalista Especialitzat en l’Escola de Documentació de la Universitat Complutense de Madrid. Doctorat en Documentació per la Universitat de Salamanca, amb una tesi sobre la valoració i sel·lecció de documents en els arxius espanyols. La seva experiència professional inclou treballs tant per al sector públic com per a empreses. Els seus interessos professionals es centren fonamentalment en la investigació, docència i consultoria sobre temes arxivístics, especialment en les àrees de valoració i selecció de documents, descripció d’arxius i sistemes i auditories de la informació. És director del Departament de Biblioteconomía i Documentació de la Universitat de Salamanca i en l’actualitat president de l’Associació d’Arxivers de Castella i Lleó (ACAL) i dirigeix les seves publicacions
 
Resum:
A partir d’una crònica dels arxius històrics, des de les perspectives del seu contingut, conformació institucional i activitat funcional, s’assenyalen i sistematitzen el conjunt de problemes que aquest tipus de centres han de resoldre en un futur pròxim. Al text s’aborden concretament els dèficits de l’actual política d’adquisicions, organització i comunicació i difusió dels arxius històrics i s’aporten, per a debatre, algunes propostes de treball des d’una perspectiva postmodernista amb l’objectiu de cercar un futur millor per aquest tipus de centres.

 
Abstract:
From a chronicle of the archives (from the perspectives of its content, institutional formation and functional activity) are identified and systematized all the problems that this type of centers has to solve in the near future. The text specifically addressing deficits the current acquisitions, organization and communication and diffusion policies of the archives and are provided (for discussion) working proposals from a postmodernist perspective in order to achieve a better future for this type of archival centers.

 
Resumen:
A partir de una crónica de los archivos históricos, desde las perspectivas de su contenido, conformación institucional y actividad funcional, se señalan y sistematizan el conjunto de problemas que este tipo de centros ha de resolver en un futuro próximo. En el texto se abordan concretamente los déficits de la actual política de adquisiciones, organización y comunicación y difusión de los archivos históricos y se aportan, para su debate, algunas propuestas de trabajo desde una perspectiva postmodernista con el objetivo de lograr un futuro mejor para este tipo de centros.