Coordinador: Alejandro Delgado Gómez
Participants: Luis Hernández Olivera, Joan Soler Jiménez i Anaclet Pons Pons


Resum:

L'experiència dels ponents en matèria arxivística permetrà per a l'últim dia de ponències una atractiva proposta de debat: El futur dels arxius.

El coordinador d'aquesta interessant proposta, Alejandro Delgado Gómez, coneix de primerà mà l'actualitat d'arxius i biblioteques amb la seua experiència a l'Ajuntament de Cartagena, sobretot, la part d'entorn digital. De segur que les seues aportacions sobre el futur dels arxius correspondrà també amb una trajectòria que li ha permés participar en interessants projectes com InterPares 2, ARMA International o la Society of American Arxivist, entre d'altres.

I del futur dels arxius també parlarà Luis Hernández Olivera, professor d'Arxivística de la Universitat de Salamanca. Té experiència tant en l'àmbit privat com el públic, però sobre tot és investigador, docent i consultor sobre temes arxivístics, sobre tot pel que fa a la valoració i sel·lecció de documents, descripció d'arxius i sistemes i auditoríes de la informació. Actualment és director del Departament de Biblioteconomía i Documentació de la Universitat de Salamanca i president de l'Associació d'Arxivers de Castella i Lleó.

També és president, però de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, Joan Soler Jiménez. La seua ponència es centrarà també en la seua experiència a l'Arxiu Històric de Terrassa. Respecte als projectes que ha portat a terme s'ha de destacar el projecte PARADÍS i l'anomenat Arxius Accessibles.

El debat també contarà amb Anaclet Pons Pons, catedràtic d'Història Contemporània en la Universitat de València. Escriptor d'una llarga llista d'articles i llibres, Anaclet Pons aportarà al debat la seua experiència dins del món digital i de les noves tecnologíes que es reflecteix al seu llibre recentment publicat: "El desorden digital: Guía para historiadores y humanistas".

Paraules clau: digitalización, noves tecnologíes, PARADIS, archivo, interPARES, almacenamiento masivo, difusión, documentación digital

Resumen:

La experiencia de los ponentes en materia archivística permitirá para el último día de ponencias una atractiva propuesta de debate: el futuro de los archivos. El coordinador de esta interesante propuesta, Alejandro Delgado Gómez, conoce de primera mano la actualidad de archivos y bibliotecas con su experiencia en el Ayuntamiento de Cartagena, destacando la parte del entorno digital. Seguro que sus apostaciones sobre el futuro de los archivos corresponderá también con una trayectoria que le ha permitido participar en interesantes proyectos como InterPARES 2, ARMA International o la Society of American Arxivist, entre otras.

Y del futuro de los archivos también hablará Luis Hernández Olivera, profesor de Archivística de la Universidad de Salamanca. Tiene experiencia tanto en el ámbito privado como en el público, pero sobre todo es investigador, docente y consultor sobre temas archivísticos, destacando la valoración y selección de documentos, descripción de archivos y sistemas y auditorías de la información. Actualmente es director del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca y presidente de la Asociación de Archiveros de Castilla y León.

También es presidente, pero de la Asociación de Archiveros de Cataluña, Joan Soler Jiménez. Su ponencia se centrará también en su esperiencia en el Archivo Histórico de Terrassa. Respecto a sus proyectos que ha llevado a cabo, se ha de destacar el proyecto PARADÍS y el llamado 'Archivos Accesibles'.

El debate también contará con Anaclet Pons Pons, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. Escritor de una larga lista de artículos y libros, Anaclet Pons aportará al debate su experiencia dentro del mundo digital y de las nuevas tecnologías tal como refleja en su libro recientemente publicado: "El desorden digital: Guía para historiadores y humanistas".Abstract:
The experience of the speakers on archival allow for the last day of lectures an attractive proposition for discussion: the future of the archives. The coordinator of this interesting proposal, Alejandro Delgado Gomez, knows first hand the relevance of archives and libraries with their experience in the city of Cartagena , highlighting the digital environment . Sure their apostaciones on the future of the files will also correspond with a career that has allowed to participate in interesting projects as InterPARES 2, ARMA International and the Society of American Arxivist , among others.


And the future of the files will also speak Luis Hernandez Olivera, professor of Archives at the University of Salamanca . He has experience in both the private and the public, but mostly is a researcher , lecturer and consultant on archival issues, emphasizing the evaluation and selection of documents, files and systems description and information audits. He is currently director of the Department of Library and Information Science at the University of Salamanca and president of the Association of Archivists of Castile and Leon.


It is also president but Archivists Association of Catalonia, Joan Soler Jimenez. His presentation will also focus on his experience in the Historical Archive of Terrassa. Regarding his projects carried out, it should be stressed and PARADÍS project called ' Accessible Archives'.


The debate will also feature Anaclet Pons Pons, Professor of Contemporary History at the University of Valencia. Writer of a long list of articles and books, contribute to the debate Pons Anaclet their experience within the digital world and new technologies as reflected in his recently published book: " Digital Disorder: A Guide for historians and humanists "