Per tancar les VII Jornades de Documentació Digital i Memòria Històrica: Caçant fantasmes? serà el torn del Catedràtic de la Universitat Carlos III de Madrid Antonio Rodríguez de las Heras. La seva ponència estarà centrada en tres pilars: 'Arxiu, memòria i lloc'. En l'actualitat, Antonio Rodríguez de las Heras és també director de l'Institut de Cultura i Tecnología de la Universitat Carlos III, a més de dirigir el Laboratori del Centre EducaRed i el Màster en Direcció de l'empresa MeDEA. Premi FUNDESCO d'Assaig per 'Navegar per la informació'.


 
Resum:
El propòsit és interpretar la tecnologia digital com a generadora d'un transcendental canvi cultural i, com a conseqüència, la cruïlla en què se situa el concepte d'arxiu. La Xarxa és un espai sense llocs. S'intentarà mostrar que aquesta característica provoca la granularitat de la informació. A la Xarxa no hi ha informació estanca, cal abandonar aquesta imatge de dipòsit per una imatge cinètica; i es veurà quin paper té obsolescència per a aquesta informació en moviment. S'aconseguirà en el text que la digitalitat s'aproxima més a l'oralitat que a l'escriptura, amb les conseqüències que tal proximitat porta per al tractament de la informació. Es veurà igualment que la memòria exempta que construïm amb documents té en el suport digital possibilitats diferents a les ofertes per altres suports. Es conclourà amb l'observació que cada vegada hi haurà més documents virtuals, digitals, que no tindran el seu corresponent original en objectes tangibles que tinguin el seu lloc en el que cridem món real.

Resumen:
El propósito es interpretar la tecnología digital como generadora de un trascendental cambio cultural y, como consecuencia, la encrucijada en que se sitúa el concepto de archivo. La Red es un espacio sin lugares. Se intentará mostrar que esta característica provoca la granularidad de la información. En la Red no hay información estanca, hay que abandonar esa imagen de depósito por una imagen cinética; y se verá qué papel tiene la obsolescencia para esta información en movimiento. Se alcanzará en el texto que la digitalidad se aproxima más a la oralidad que a la escritura, con las consecuencias que tal proximidad trae para el tratamiento de la información. Se verá igualmente que la memoria exenta que construimos con documentos tiene en el soporte digital posibilidades distintas a las ofrecidas por otros soportes. Se concluirá con la observación de que cada vez habrá más documentos virtuales, digitales, que no tendrán su correspondiente original en objetos tangibles que tengan su lugar en lo que llamamos mundo real.

 Abstract:
The aim of this paper is to interpret the digital technology as the driving force of a far-reaching cultural change and, as a consequence, to consider the difficult crossroads the concept of archive is at. The Internet is a space without places. It is one of the aims of this paper to prove that the above-mentioned characteristic provokes the granularity of information. In the Internet, there is no stagnant information. The idea of repository has to be replaced by a kinetic image and the role of the obsolescence for such information in motion has to be assessed accordingly. It is our contention that digital communication is closer to oral one than to written communication, considering all implications that the said argument entails for the purposes of processing information. Besides, it is to be discussed in this paper the further possibilities that have creating our document-based memory on digital medium. Finally, it is our conclusion that more and more frequently virtual documents, digital ones, will increase in number with no corresponding tangible original version occupying a place in what we call the real world.