Gestió de documents versus memòria històrica: 

arxivers de trinxera sota foc creuat


Lluís Esteve Casellas és, sens dubte, uns dels arxivers més actius i amb idees més clares a Catalunya, Espanya i també en el context internacional. Ell s’encarregarà de fer-nos baixar a la dura terra dels arxius nostres de cada dia, però també de plantejar alternatives viables per al futur de la professió. No fa molt, va moure un ample i interessant debat, a la plataforma Arxifòrum, en afirmar que els arxius històrics no tenien futur. Ací teniu el resum del seua intervenció, tal com el veureu a la Revista d’Arxius.


Resum:

L'autor mostra, des d'un punt de vista crític, algunes reflexions sobre el futur dels arxius històrics en un curt i mig termini. En la seva opinió, no és possible resoldre els problemes de la preservació digital dels registres i la difusió de metodologies i pràctiques antigues. A més, el context actual obliga als professionals a focalitzar la seva atenció principalment en l'administració de registres, ja que és l'única manera de garantir el futur dels arxius històrics i també per reforçar l'actuació professional en les organitzacions.

Alguns aspectes importants per al futur dels arxius històrics són la qualitat de les dades de descripció d'arxius en els sistemes de negoci, les estratègies per conservar els registres en bases de dades dels sistemes i la participació de les organitzacions en projectes de dades obertes. Per tant, la solució a aquests aspectes és possible només amb l'èxit de les polítiques de gestió de registres en l'organització i la cooperació entre les diverses institucions i professionals.Abstract:

The author shows, from a critical view, some reflections about the future of historical archives in a short and middle term. In his opinion, it is not possible to resolve the difficulties of digital records preservation and dissemination with old methodologies and practices. In addition, the current context obliges professionals to focalize their attention mainly on the Records Management, as the only way to guarantee the future of historical archives and also to reinforce the professional role in the organizations.


Some important aspects for the future of historical archives are data quality of archival description in the business systems, the strategies to preserve records in databases systems and the participation of organizations in Open Data projects. Thus, the solution to these aspects is possible only with the success of Records Management policies in the organization and the cooperation between several institutions and professionals.Resumen:

El autor muestra, desde un punto de vista crítico, algunas reflexiones sobre el futuro de los archivos históricos en un cortoy mediano plazo. En su opinión, no es posible resolver los problemasde la preservación digital de los registrosy la difusión de metodologías y prácticas antiguas. Además, el contexto actual obliga a los profesionales a focalizar su atención principalmente en la administración de registros, ya que es la única manera de garantizar el futuro de los archivos históricos y también de reforzar la actuación profesionalen las organizaciones.

Algunos aspectos importantes para el futuro de los archivos históricos son la calidad de los datos de descripción de archivos en los sistemas de negocio, las estrategias para conservar los registros en bases de datos de los sistemas y la participación de las organizaciones en proyectos de datosabiertos. Por tanto, la solución a estos aspectos es posible sólo con el éxito de las políticas de gestión de registros en la organización y la cooperación entre las diversas instituciones y profesionales.

Imatge de Lluís Esteve Casellas: anroart.com