Víctor Almonacid Lamelas és un convençut de les bondats de l’administració electrònica. Tanmateix, matisa, no és solament un qüestió tècnica (que també, i complexa) i no es un fi en si mateix. Les seues reflexions són una crida a l’acció, a l’animositat, però sense defugir, sinó ben al contrari, els continguts teòrics i filosòfics que es troben al darrera de qualsevol decisió i acció humana. No ens hauríem de perdre la seua intervenció al debat

Sis anys després de la LAECSP, quina administració electrònica tenim? Un diagnòstic-diàleg crític-constructiu en l’àmbit local i autonòmic.

El dia 24, a les 10:30. Al Col·legi Major Rector Peset, de València.
El seu blog, punxant ací.Administració electrònica: 
l'única possible RESUM: No hi ha res més necessari per a l'administració pública moderna que implantar l'administració electrònica. En aquest sentit i com es demostra en el present treball, el major problema que es presenta no és l'execució en si –econòmica, jurídica, tècnica, organitzativa- d'un projecte d'aquestes característiques, sinó la pròpia concepció del terme, entenent tota la seva amplitud i, sobretot, que es tracta d'un mitjà per aconseguir una fi –millorar l'administració- i no d'una fi en si mateix. Dins d'un procés que per descomptat és eminentment pràctic, si no es teoritza prèviament, si no es comprèn en tota la seva amplitud des del punt de vista tècnic i encara filosòfic, la seva cega execució pot estar repleta d'errors i resistències, fins i tot partint de la bona fe de tots els actors implicats, actitud que no sempre es dóna. A partir d'aquí, després d'una bona concepció – degudament divulgada, explicada i participada- , el projecte, articulat tècnicament a través d'un Pla, és totalment empíric i malgrat les dificultats que igualment puguin sorgir, aquell plantejament augmenta extraordinàriament les possibilitats d'èxit en la seva correcta i total implantació, la qual comporta un plus de millora en els principis d'economia, eficiència, legalitat i transparència com no ha conegut l'administració pública espanyola en tota la seva Història.ABSTRACT:  There is nothing more necessary for modern public administration than implement eGovernment. In this sense, as demonstrated in this work, the biggest problem that occurs is not self-executing economic, legal, technical, organizational-of a project of this nature; it’s the correct conception of the term, understanding all its amplitude and, above all, it is a means to an end, improve management, and not an end in itself. Within a process which of course is very practical, if not previously theorized, without understanding the full extent from the technical point of view and even philosophical, his blind execution can be full of errors and resistance, even under the good faith of all parties involved, an attitude that does not always happen. From there, after a good concept - appropriately disclosed, explained and shared-, project, technically articulated through a Plan, is entirely empirical and despite the difficulties also arise, this approach dramatically increases the chances of success in their correct and full implementation, which carries a bonus for improvement in the principles of economy, efficiency, legality and transparency and does not know the Spanish public administration throughout its history.

Keywords:e-Government- Government -Document Management Plan–Spain


RESUMEN: No hay nada más necesario para la administración pública moderna que implantar la administración electrónica. En este sentido y como se demuestra en el presente trabajo, el mayor problema que se presenta no es la ejecución en sí –económica, jurídica, técnica, organizativa- de un proyecto de estas características, sino la propia concepción del término, entendiendo toda su amplitud y, sobre todo, que se trata de un medio para lograr un fin –mejorar la administración- y no de un fin en sí mismo. Dentro de un proceso que desde luego es eminentemente práctico, si no se teoriza previamente, si no se comprende en toda su amplitud desde el punto de vista técnico y aún filosófico, su ciega ejecución puede estar repleta de errores y resistencias, incluso partiendo de la buena fe de todos los actores implicados, actitud que no siempre se da. A partir de ahí, tras una buena concepción – debidamente divulgada, explicada y participada- , el proyecto, articulado técnicamente a través de un Plan, es totalmente empírico y a pesar de las dificultades que igualmente puedan surgir, aquel planteamiento aumenta extraordinariamente las posibilidades de éxito en su correcta y total implantación, la cual conlleva un plus de mejora en los principios de economía, eficiencia, legalidad y transparencia como no ha conocido la administración pública española en toda su Historia.