Mar Ibáñez Martí
José Antonio Amador


Mar Ibáñez i Jose Antonio Amador estan fortament implicats en la posada en marxa de l'Agència Valenciana de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Ens parlaran del seu projecte, de la seua experiència, i tocaran un tema central en les nostres jornades, el qual deuria ser-ho també en la societat. Com crear unes condicions de confiança en la gestió i la custòdia dels documents digitals? Com assenyala Luciana en el seu text inaugural i com a qüestió, també, de trellat i sentit comú, la 'confiabilitat' entre les persones, les empreses i les institucions és fonamental i la pròpia fiabilitat dels documents pot ser un mitjà per millorar la gestió o, per contra, per empitjorar encara més la ja tan tocada veracitat i autenticitat en els els assumptes públics o privats.

Per si això fora poc, cal considerar que l'ACCV és una de les entitats valencianes (potser la més potent) amb més experiència en la conservació i preservació de documents electrònics a mitjà i llarg termini. I això no és qualsevol cosa. Us oferim, una vegada més, el resum que apareixerà publicat en el proper número de la Revista d'Arxius.


Resum:

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), dins de la seva tasca de difusió i implantació de tecnologies i serveis relacionats amb la seguretat i la certificació digital ha engegat un servei de custòdia documental de documents signats. En aquest servei l ’ACCV actua com a tercera part de confiança, emmagatzemant els documents una vegada comprovada la signatura o signatures dels mateixos i garantint la seva integritat i conservació.

En aquest article es resumeixen les funcionalitats del servei, així com l'arquitectura i la seua integració amb altres aplicacions, proporcionant una visió general i les vies per a la seua utilització. També es parla del compliment normatiu i de l'adequació del servei a les diferents norma tècniques de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.


Abstract:

La Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), within its dissemination and implementation of technologies and services related to security and digital certification has launched and signed document management service. In this service the ACCV acting as trusted third party, storing documents after verifying the signature or signatures of the same and ensuring their integrity and preservation.

This paper summarizes the features of the service, as well as architecture and its integration with other applications, providing an overview and ways of use. There is also talk of regulatory compliance and the adequacy of the service to different technical standard National Interoperability Scheme.
Keywords: Custody, Agency for Technology and Certification electronic Valencia (ACCV), Electronic signature, National Interoperability Framework.


Resumen:

La Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), dentro de su labor de difusión e implantación de tecnologías y servicios relacionados con la seguridad y la certificación digital ha puesto en marcha un servicio de custodia documental de documentos firmados. En este servicio la ACCV actúa como tercera parte de confianza, almacenando los documentos una vez comprobada la firma o firmas de los mismos y garantizando su integridad y conservación.

En este artículo se resumen las funcionalidades del servicio, así como la arquitectura y su integración con otras aplicaciones, proporcionando una visión general y las vías para su utilización. También se habla del cumplimiento normativo y de la adecuación del servicio a las distintas normas técnicas del Esquema nacional de Interoperabilidad.