Lola Alfonso


Des de 1988 treballa al Centre de Documentació de l'ens públic RTVV (Ràdio Televisió Valenciana) i ha estat la responsable en els darrers dotze anys fins a juny del 2013. Els documents audiovisuals han tingut diversos formats al llarg de les últimes dècades, obligant als serveis de documentació a l'adaptació progressiva del sistema de magatzematge. La importància de preservar els massius continguts d'una televisió autonòmica també necessiten d'un adequat criteri de sel·lecció dels mateixos que puguen permetre a les futures generacions conèixer millor la seua història.Victoria Piñeiro

Amb més de 25 anys d'experiència en mitjans audiovisuals, Victòria Piñeiro és l'actual Cap de Robòtica d'Arxiu, Sistemes de Continuitat i Nous Projectes de RTVV. Especialista en àrea tècnica de televisió, sobre tot de càmeres, mescladors, configuracions d'estudis, formats de video digitals de producció i emisió.
Preservar és pensar en futur. Continguts i descripcions: preservar fins l’infinit?
Part I. Per què? Què? Lola Alfonso. Centre de Documentació de RTVV
Part II. Com? Victoria Piñeiro. Departamento Técnico de RTVV.


Resum: Els documents audiovisuals formen part de la vida quotidiana i la preservació d’aquests fons és un element destacat en la gestió del centre de documentació. Per què preservar els arxius audiovisuals de RTVV? Què cal conservar? Quin criteri s’ha seguit en la ingesta de videoteca retrospectiva fins a finals del 2012? Quines les característiques de treball amb sistemes automàtics d’arxiu, els fluxos o workflow i les metadades? Com és la tecnologia de emmagatzematge massiu que s’utilitza? Són algunes qüestions que intentarem resoldre.

Les futures generacions podran conèixer el passat si també preservem els fons audiovisuals. La tecnologia facilita la reconversió als nous formats i suports, però cal anar en compte i la preservació serà possible, si hi ha una conservació activa.Abstract: Audio-visual documents are part of everyday life and the preservation of these funds is an important element in the management of the documentation centre. Why preserve RTVV´s audio-visual archives?, what to keep?, what criteria has been followed in the library intake flashback until end of 2012, what are the characteristics of working with automatic file flows (workflow), metadata, and how mass storage technology is used. These are some questions we will try to solve.

Future generations will know the past if we preserve audio-visual funds. Technology facilitates the conversion to new formats and media, but be careful and the preservation will be possible, if there is an active conservation.Resumen: Los documentos audiovisuales forman parte de la vida cotidiana y la preservación de estos fondos se un elemento destacado en la gestión del centro de documentación. ¿Por qué preservar los archivos audiovisuales de RTVV? ¿Qué hace falta conservar? ¿Qué criterio se ha seguido en la ingesta de videoteca retrospectiva hasta finales del 2012? ¿Qué características de trabajo se siguen con sistemas automáticos de archivo, los flujos o workflow o los metadatos? ¿Cómo se la tecnología de almacenamiento masivo que se utiliza? Son algunas cuestiones que intentaremos resolver.
Las futuras generaciones podrán conocer el pasado si también preservamos los fondos audiovisuales. La tecnología facilita la reconversión a los nuevos formatos y apoyos, pero hay que estar atentos, la preservación será posible si hay una conservación activa.