Anabella BarrosoDes de l'any 1997, Anabella Barroso dirigeix el Arxiu Històric Eclesiàstic de Bizkaia (AHEB-BEHA) i l'arxiu de la Diòcesi de Bilbao. Des de l'any 2008, el Centre ICARO. Els últims 15 anys ha destacat la seua direcció i modernització d’un Arxiu Històric com a responsable de la implantació i coordinació del sistema arxivístic diocesà, donant directrius i normatives a tots els arxius de parròquies i organismes diocesans.
Des de març de 2013 és presidenta d'ALDEE i coordina des de 2003 el grup de treball d'arxivers de l'Església d'Espanya.
 

Resum:

La conservació i la difusió han estat els pilars bàsics de la política arxivística de la diòcesi de Bilbao des dels inicis de l'Arxiu Històric Eclesiàstic de Bizkaia (AHEB-BEHA) en 1976. Des de principis de l'any 2000 van començar diversos projectes de digitalització que, des dels seus inicis, es van plantejar com el Servei Digital de l'Arxiu. Amb la creació del Centre Icaro. Centre de Coneixement avançat de la Història i centre d'interpretació d'arxius, un pas més en la generació, conservació i difusió de la memòria digital. En aquest Centre es pretén fer evident de quina manera les principals funcions dels arxius, això és, recollir, preservar i difondre, són essencials per construir l'actual societat del coneixement. Mostrar com els arxius han d'adaptar-se a les necessitats de consulta dels ciutadans, servint com a testimonis del pas de la història i dels seus avatars, i facilitant tasques administratives fonamentals per provar actes i assegurar llibertats i drets a les persones. El Centre ICARO té per objecte augmentar l'accessibilitat als fons d'arxiu dipositats en AHEB-BEHA- com custodi del Patrimoni Documental -des del segle XII fins a l'actualitat- pertanyent a la diòcesi de Bilbao. Això comporta l'adaptació de l'entorn web i de les principals línies de difusió de l’AHEB-BEHA, per la creació d'una xarxa social en el qual l'Arxiu i els usuaris puguen interactuar i es convertir-se així en generadors de memòria. Tractar de convertir en informació útil i, sobretot, accessible física o virtualment i a tot tipus d'usuari, el coneixement acumulat durant segles en els documents que conserva l'Arxiu. Però a més, l'objectiu és sensibilitzar sobre la importància dels documents actuals per preservar la memòria actual per al futur. Per això s'ha iniciat un programa educatiu amb el qual es vol sensibilitzar els estudiants de tots els nivells educatius sobre la importància de la conservació dels documents actuals, la majoria electrònics, com a suport de la memòria del futur. Els documents són importants per la memòria individual i col·lectiva a fi de valorar el passat, incidir en el present i assegurar el futur de la memòria i la història. Al costat del programa educatiu, compten amb un important programa de visites guiades adaptades als diferents tipus d'usuaris i un programa d'oci cultural en el qual poden participar persones de totes les edats.

Resumen:


La conservación y la difusión han sido los pilares básicos de la política archivística de la diócesis de Bilbao desde los inicios del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA) en 1976. Desde principios del año 2000 comenzaron diversos proyectos de digitalización que, desde sus inicios, se plantearon como el Servicio Digital del Archivo. Con la creación y puesta en marcha del Centro Icaro. Centro de Conocimiento avanzado de la Historia y centro de interpretación de archivos:  un paso más en la generación, conservación y difusión de la memoria digital. En este Centro se pretende hacer evidente de qué manera las principales funciones de los archivos, esto es, recoger, preservar y difundir, son esenciales para construir la actual sociedad del conocimiento.  Se muestran cómo los archivos deben adaptarse a las necesidades consultivas de los ciudadanos, sirviendo como testigos del paso de la historia y de sus avatares, y facilitando tareas administrativas fundamentales para probar actos y asegurar libertades y derechos a las personas. El Centro ICARO tiene por objeto aumentar la accesibilidad a los fondos de archivo depositados en AHEB-BEHA- como custodio del Patrimonio Documental -desde el siglo XII hasta la actualidad- perteneciente a la diócesis de Bilbao. Esto conlleva la adaptación del entorno web y de las principales líneas de difusión del AHEB-BEHA, para la creación de una red social en el que el Archivo y los usuarios interactúen y se conviertan en generadores de memoria. Se trata de convertir en información útil y, sobre todo, accesible física o virtualmente y a todo tipo de usuario, el conocimiento acumulado durante siglos en los documentos que se conservan en el Archivo. Pero además se trata de sensibilizar sobre la importancia de los documentos actuales para preservar la memoria actual para el futuro. De ahí que se haya puesto en marcha un programa educativo con el que queremos sensibilizar a estudiantes de todos los niveles educativos sobre la importancia de la conservación de los documentos actuales, en su mayoría electrónicos, como soporte de la memoria del futuro. Los documentos son importantes para la memoria individual y colectiva a fin de valorar el pasado, incidir en el presente y asegurar el futuro de la memoria y la historia. Junto al programa educativo, se cuenta con un importante programa de visitas guiadas adaptadas a los diferentes tipos de usuarios y un programa de ocio cultural en el que pueden participar personas de todas las edades.
 
Abstract:
Preservation and dissemination have always been the fundamental pillars in the archival policy of the Diocese of Bilbao since the Ecclesiastical Historical Archive of Biscay (AHEB-BEHA) was established in 1976. In 2000, a number of digitization projects were put forward and intended as the Archive Digital Service. With the creation of the ICARO Center (Advanced Knowledge Center for History and Archive Interpretative Center) we wanted to go a step further. This Center attempts at revealing the main features of the archives; that is to say, to collect, to preserve and to disseminate as the key principles in building current knowledge society. The aim of the Center is to increase accessibility to archive holdings deposited in the Ecclesiastical Historical Archive of Biscay as custodian of the Documentary Heritage of the Diocese of Bilbao – from the 12th century to present day -. We want that the knowledge accumulated over the centuries in documents preserved at the Archive becomes useful information and, in particular, we want that information to be accessible, both physically and virtually, for any user. In addition, we also aim to increase awareness about the importance of present documents for the preservation of current memory for the future. Therefore, we have started an educational program for students from any level of education, from primary school through to higher education, to make them aware of the importance of preserving present documents (most of them in electronic format) as support for the memory of the future. Documents are important not only for individual memory but also for collective memory in order to value the past, how the influence the present time and to secure the future of memory and history. This educational program is coupled with guided visits adapted to users, and a cultural leisure offer for all ages.