Sense dubte, després de sis anys de l'aprovació de la LAECSP (Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics), de 2007, moltes persones són escèptiques pels retards i els problemes tècnics i econòmics que comporta la seua aplicació. Tot això en un moment de retalls de pressupost i personal en l'administració pública. Tanmateix, és evident que algunes administracions, com és el cas del Ministeri d'Hisenda, han portat avant avenços notables. Montaña Merchán és una de les protagonistes d'aquest progrés real i efectiu. Us oferim un resum i avanç de les seues aportacions.


SITUACIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Montaña Merchán Arribas
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (España)

Resum:

Al llarg dels segles, la influencia de la tecnologia en l’economia ha sigut evident i, a través de l’economia, la tecnologia també ha influït en els canvis en la societat. Sense dubte, els darreres dos últims segles hem assistit als majors canvis tecnològics. Internet ha revolucionat la comunicació en el món, ens ha fet ciutadans del mon. L’Administració també ha utilitzat les tecnologies i Internet com un mitjà per modernitzar les relacions amb el ciutadà, de donar millors serveis i com una palanca per a reformar la pròpia administració. Ha configurat l’Administració Electrònica. El desplegament de l’Administració Electrònica ha significat un  canvi cultural intern en la provisió d’informació i de serveis. De tal manera que l’Administració del segle XXI serà fonamentalment electrònica. Aquest article presenta l’estat actual d’implantació de l’administració electrònica i resumeix l’impacte que ha tingut en les relacions amb la societat i entre les administracions.


Abstract:

Throughout the centuries the influence of technology in the economy has been evident and, through the economy, technology has also influenced the changes in society. Certainly in the last two centuries have witnessed the greatest technological changes. Internet has revolutionized communication in the world, has made us citizens of the world. The Administration has also used technology and the Internet as a means to modernize relations with citizens, to better serve as a lever for reforming the administration itself. E-Government has configured. The deployment of e-Government has meant an internal cultural change in the provision of information and services. So that the Administration XXI century will be mainly electronic. This paper presents the current state of implementation of e-Government and summarizes the impact it has had on the relationship between society and government.


Resumen:

A lo largo de los siglos la influencia de la tecnología, en la economía ha sido evidente y, a través de la economía, la tecnología también ha influido en los cambios en la sociedad. Sin duda, en estos últimos dos siglos hemos asistido a los mayores cambios tecnológicos. Internet ha revolucionado la comunicación en el mundo, nos ha hecho ciudadanos del mundo.  La Administración también ha utilizado las tecnologías e Internet  como un medio para modernizar las relaciones con el ciudadano, de prestar mejores servicios y como una palanca para reformar la propia Administración. Ha configurado la Administración Electrónica. El despliegue de la Administración Electrónica ha significado un  cambio cultural interno en la provisión de información y de servicios. De tal manera que la Administración del siglo XXI será fundamentalmente electrónica. Este artículo presenta el estado actual de implantación de la administración electrónica y resume el impacto que ha tenido en las relaciones con la sociedad y entre las administraciones.

Foto: directorioexit.info